THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

PHÂN TÍCH 2 NHÁY - PHÂN TÍCH DÀI NHẤT LÀ 5 NGÀY

Tỉnh/TP   Số Ngày phân tích

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY CHẠY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 00 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19
Đầu 2 20 21 22 24 25 20 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 45 47 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 50 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 60 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 75 70 77 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 80 87 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 90

Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số

Cặp số 00 xuất hiện 2 lần Cặp số 01 xuất hiện 1 lần Cặp số 03 xuất hiện 3 lần
Cặp số 06 xuất hiện 1 lần Cặp số 12 xuất hiện 4 lần Cặp số 16 xuất hiện 1 lần
Cặp số 93 xuất hiện 1 lần Cặp số 94 xuất hiện 1 lần Cặp số 96 xuất hiện 1 lần
Cặp số 97 xuất hiện 3 lần Cặp số 98 xuất hiện 1 lần
Cặp số 20 xuất hiện 3 lần Cặp số 24 xuất hiện 1 lần Cặp số 25 xuất hiện 2 lần
Cặp số 27 xuất hiện 2 lần Cặp số 31 xuất hiện 2 lần Cặp số 32 xuất hiện 2 lần
Cặp số 34 xuất hiện 1 lần Cặp số 35 xuất hiện 1 lần Cặp số 36 xuất hiện 1 lần
Cặp số 41 xuất hiện 2 lần Cặp số 50 xuất hiện 1 lần Cặp số 51 xuất hiện 1 lần
Cặp số 58 xuất hiện 1 lần Cặp số 59 xuất hiện 1 lần Cặp số 62 xuất hiện 1 lần
Cặp số 68 xuất hiện 1 lần Cặp số 73 xuất hiện 2 lần Cặp số 74 xuất hiện 1 lần
Cặp số 75 xuất hiện 2 lần Cặp số 76 xuất hiện 2 lần Cặp số 80 xuất hiện 1 lần
Cặp số 83 xuất hiện 1 lần Cặp số 90 xuất hiện 1 lần Cặp số 91 xuất hiện 2 lần